No. 16 Irish Drop Season Opener To USF, 23-20 (AP)

No. 16 Irish Drop Season Opener To USF, 23-20 (AP)

No. 16 Irish Drop Season Opener To USF, 23-20 (AP)